Profloor EP-primer 1050, sæt

DKK 643,75
(DKK 515,00 ekskl. moms)
Ep-primer er rent epoxy bindemiddel med en lidt mere tyktflydende konsistens, sammenlignet med Profloor EP-primer 525.

Det gør den særligt velegnet som primer når der er meget varmt og den mere tyndtflydende  primer 525 derfor er for svær at styre.
Desuden er den især velegnet i mellemlag, når en epoxybelægnng skal bygges op med kvartstilslag, da den bedre bærer fyldstoffet.

Særdeles velegnet som primer og i mellemlag for Profloor epoxy topcoat, såsom Profloor EP-SL eller Profloor EP-TL.

Blandingsforhold (A:B w/w) 2:1 - komponenterne skal nøje afvejes. Der må aldrig blandes på volumen.

Pot-life 30 minutter ved 20°C - pot-life forkortes ved højere temperaturer.

Produktet danner varme når komponenterne begynder at reagere. Jo varmere produktet bliver, desto mere forkortes pot-life.
Afled varmen, ved f.eks. at hælde de sammenblandede komponenter ud på underlaget, hvorfra de fordeles.

Advarsel:
Afledes varmen ikke, kan de sammenblandede komponenter blive så varme at de koger. Pot-life vil da være kortere end 10 minutter og produktets overfladeegenskaber vil afvige fra de tilsigtede egenskaber.

Profloor EP-primer består af Profloor EP-primer 1050  A komponent og Profloor EP-primer B-komponent.

Profloor EP-primer er uegnet til brug som top-coat, da den gulner ved påvirkning af lys og kan blive hvid ved påvirkning fra vand.

Den blandede masse hældes på gulvet i pytter og fordeles derfra, med plan stålspartel.

Den nyudlagte epoxyprimer kan bestrøs med kvarts fra 50-500 gram/m².
Vær opmærksom på, at priming med kvartstilslag ikke regnes som en tæt priming.

Findes i størrelserne 3 kg, 7,5 kg, 15 g & 30 kg. (3 kgs, 7,5  kgs og 15 kgs sættet leveres i spand/dunk, mens 30 kgs sæt leveres i dunk/dunk)

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q5VU
PR-nummer: 4088223
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.