Persondatapolitik

Persondatapolitik

Oplysningspligt omkring indsamling af personoplysninger. Databehandlingsfortegnelse
Promal A/S lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. Derfor behandler vi de personoplysninger, som du giver os, med respekt og i overensstemmelse med persondataforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018.
Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata fra dig.
De oplysninger vi skal give dig er følgende:
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
3. Kategorier af personoplysninger
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
7. Opbevaring af dine personoplysninger
8. Dine rettigheder
9. Retten til at trække samtykke tilbage
10. Hvor kommer oplysningerne fra
11. Klage til Datatilsynet
12. Er oplysningerne nødvendige
13. Foretages der automatiseret behandling
På de næste sider finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Dette er alene til orientering, og giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger
i nedenfor.
Med venlig hilsen
Promal A/S
Tilknyttet fil: Promal_GDPR_150818.pdf (1017 kB)
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.
Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.
Vi sikrer os, at vi har hjemmel til at behandle dine persondata.
Når vi behandler dine persondata, er det til de formål, som er beskrevet ovenfor. Selvom vi har hjemmel til at indhente persondata om dig, skal vi altid sikre os, at vi behandler dine persondata udelukkende til legitime formål. Som din medkontrahent er vores hjemmel, at det er nødvendigt for os at have dine relevante persondata til opfyldelse af den kontrakt, vi har med dig.
Vi videregiver ikke dine persondata uden hjemmel
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører til brug for markedsføring. Vi har som din medkontrahenter tavshedspligt, som supplerer reglerne om persondata.
Vi videregiver kun dine persondata, hvis vi er retlig forpligtet til at videregive det fx som led i indberetning til en myndighed. Du vil i den forbindelse få en orientering, da du har en ret til indsigt.
Hvis vi videregiver oplysninger til tredjemand, som ikke er selvstændig dataansvarlig, skal vi sikre os, at der foreligger en databehandler aftale, som sikrer os og dig imod at databehandleren handler uforsigtig med dine persondata og i strid med den instruks, vi giver databehandleren.
Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
Brug af cookies - Cookies, formål og relevans
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.
Ved anvendelse af cookies beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.
Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at sikre, at vi er i besiddelse af korrekte oplysninger som har relevans for det opdrag, du som kunde har givet os. De data vi anvender, bliver beskrevet i en databehandlingsfortegnelse, og du får en persondatameddelelse med oplysning om hvilke persondata vi typisk skal anvende i netop din sagstype.
Promal har udarbejdet en persondatameddelelse som udsendes til kunder og tredjemand.
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data udelukkende til et bestemt formål, nemlig at opfylde det opdrag du har givet os.
Vi indhenter oplysninger for at:
 have tydelige identitetsoplysninger på dig,
 kunne overføre meddelelser og sende kommunikation og holde dig informeret,
 afregne eventuelle beløb til din konto,
 opfylde lovkrav, herunder bogføringsregler, skattedokumentation, kundekontoregler.
Ovennævnte opremsning er ikke fuldstændig.
Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.
Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.
For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Dog henvises til artikel 17, hvorefter sletning kan undlades i det omfang det er nødvendigt at bevare oplysninger for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Af hensyn til kunden og os selv er det vigtigt, at sager som vi har ført, kan dokumenteres i den periode, hvor der kan blive gjort retskrav gældende mod os eller vores kunde vedrørende sagen. Oplysninger slettes derfor sjældent før der er forløbet mere end 10 år fra kontraktens afslutning.
Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Dine rettigheder og adgang til at klage:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: cb@maling.nu eller med almindelig post til kontoret. Du kan også ringe til os på tlf. 28771000, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandler oplysninger - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Vi anvender ikke personoplysninger om dig til automatiske afgørelse, herunder profilering.
Bilag til oplysningspligt til kunde.
I forbindelse med behandling af din sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig. Promal A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.Vore kontaktoplysninger er følgende: Promal A/S Joachim Wellers Vej 27 7500 Holstebro Cvr.nr. 20669438 Tlf. 96105080 Mail cb@maling.nu / cb@promal.dk Oplysninger på dataansvarlig:
Navn: Charlotte Frich Brask
Mail: cb@maling.nu / cb@promal.dk
Ved brev: Joachim Wellers Vej 27, 7500 Holstebro, att. ”dataansvarlig”
Tlf. 28771000
Formålet og retsgrundlaget: Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af at Promal er ansat til at udføre en opgave for dig eller levere en tjenesteydelse til dig. Kategorier af personoplysninger: I forbindelse med behandling af din henvendelse har vi modtaget oplysninger fra dig med dit navn og eventuelt en eller flere af følgende oplysninger: Adresse, e-mail, telefonnummer, varekøb/vareforespørgsel og eventuelt din kreditkorttype, såfremt dette er benyttet til online-betaling. Behandling af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen og Promals legitime interesse til behandling og opbevaring af dine personlige data sker som følge af, at vi skal opfylde en kontrakt for eller med dig. Vi indhenter derfor ikke dit samtykke til behandling om dig med dette formål. Hvem videresender vi dine oplysninger til? For at kunne opfylde kontrakten med dig videresendes dit navn, adresse og mail til relevant tredjemand. I din sag, normalt kun til godstransportør, f.eks. Danske Fragtmænd, PostNord, GLS eller DAO. Har du foretaget et køb på www.maling.nu videregiver vi din mailadresse, navn og ordrenummer til Trustpilot, med henblik på at indsamle anmeldelser af vores service. Trustpilot behandler disse data på vegne af os. Disse oplysninger slettes automatisk efter 3 år. Du kan bede om at få oplysningerne slettet, såfremt du ikke ønsker at Trustpilot har dem.Desuden kan følgende, om nødvendigt, opnå adgang til disse oplysninger: SKAT, Arne Hald Holstebro (IT-leverandør), MCB A/S (hjemmesideleverandør), Elbek & Vejrup (Leverandør af regnskabsprogram), PWC (revisor), Nets (online betalingsløsning), CCRM (CRM-system) samt eventuelt Mediator (Leverandør af sikkerhedsdatablade). Hvor længe opbevarer vi personoplysninger om dig? Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 10 år efter, at en kontrakt er endeligt afsluttet, hvilket er den frist, hvor Promal kan risikere at blive mødt med krav i anledning af kontraktens opfyldelse.