Profloor EP-Primer 525, sæt

DKK 718,75
(DKK 575,00 ekskl. moms)
På lager
Ep-primer er rent epoxy bindemiddel med særligt tyndtflydende konsistens, hvilket gør den særdeles velegnet som primer for epoxybelægning.

Særdeles velegnet som primer for Profloor epoxy topcoat, såsom Profloor EP-SL eller Profloor EP-TL.

Blandingsforhold (A:B w/v) 2:1 - komponenterne skal nøje afvejes. Der må aldrig blandes på volumen.

Pot-life 30 minutter ved 20°C - pot-life forkortes ved højere temperaturer.

Vær opmærksom på, at produktet danner varme når komponenterne begynder at reagere. Jo varmere produktet bliver, desto mere forkortes pot-life.
Afled varmen, ved f.eks. at hælde de sammenblandede komponenter ud på underlaget, hvorfra de fordeles.

Advarsel:
Afledes varmen ikke, kan de sammenblandede komponenter blive så varme at de koger. Pot-life vil da være kortere end 10 minutter og produktets overfladeegenskaber vil afvige fra de tilsigtede egenskaber.

Profloor EP-primer består af Profloor EP-primer 525  A komponent og Profloor EP-primer B-komponent.

Her er det B-komponenten, der gør primeren tyndtflydende, hurtigt hærdende og sikrer, at den har god indtrængningsevne i betonunderlaget.

EP-primer er ikke egnet til brug som top-coat, da den gulner ved påvirkning af lys.

Den blandede masse hældes på gulvet i pytter og fordeles derfra, med plan stålspartel.

Der kan drysses en smule fin kvarts 0,18 mm i den nyudlagte epoxy. Ca. 50 gram/m².

Findes i størrelserne 3 kg, 7,5 kg, 15 g & 30 kg. (3 kgs, 7,5  kgs og 15 kgs sættet leveres i spand/dunk, mens 30 kgs sæt leveres i dunk/dunk)

Vælg sætstørrelse for at lægge i kurv.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q5VU
PR-nummer: 4088223
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.