Motorrens 20 liter

DKK 1.250,00
(DKK 1.000,00 ekskl. moms)
Motorrens anvendes primært til rengøring af områder der er snavsede med olie- og smøremidler, tjære m.m.
Anvend f.eks. til vask af motor, rengøring af gulve m.m.

Er der spildt fedtstof fra grill eller udekøkken, på betonfliserne, er motorrens særdeles velegnet til rengøringen.
Fordel rensemidlet med kost eller børste og lad virke 5-10 minutter.
Vask derefter med varmt vand. Gentag, om nødvendigt.

Nyvaskede fliser kan med fordel efterfølgende imprægneres med Problock imprægnering.

Rensemidlet virker ved at gøre olie- og smøremidler, tjærerester m.m. vandopløselige.

Motorrens påføres med børste, ved pensling, ved dypning eller lignende påføringsmetode. Motorrens må ikke påføres ved forstøvning.

Efter 10 minutters virketid og eventuelt mekanisk bearbejdning, foretages den videre rengøring med varmt vand og sæbe.

Sikkerhed:
UFI: YHNA-GVFW-G20F-CW15
PR-nummer: 4088274
MAL-kode (1993): 3-3
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud