Epoxy vandbaseret - ProFloor vandig epoxymaling,  12 kg sæt

DKK 1.325,00
(DKK 1.060,00 ekskl. moms)
Profloor EW-Maling  er vandig epoxymaling i god kvalitet. Malingen anvendes til behandling og maling af f.eks. betongulve  (flydebeton kræver særlig opmærksomhed),  gulve med flydespartel, trægulve, vægge i slagterier og storkøkkener samt meget mere.

Epoxymalingen er særdeles slidstærk og er  meget velegnet til gulve med megen, også rullende, trafik.

Epoxymaling er  særdeles velegnet til lager og værkstedsgulve, butiksgulve,køkkengulve, bryggersgulve og til gulve i levnedsmiddelvirksomheder, hvor det er vigtigt, at gulve og vægge let kan renholdes og vaskes med f.eks. højtryksrenser eller gulvvaskemaskine.

Kan du ikke finde den ønskede farve? Overvej da at købe vores EPW-maling med lang pot-life. Den kan købes tonet, i et væld af flotte RAL og NCS-farver.

Epoxy - Let at bruge - konsistens som almindelig maling.

6 Standardfarver i 12 kgs sæt - hvid, lys grå. mellemgrå, vinduesgrå, mørk grå og antrazit.

Se farvekort

Vil du gerne have tonet din epoxymaling i en mørk eller stærk farve, kan det også lade sig gøre. Da skal du blot købe epoxymaling med lang brugstid, den kan nemlig tones i næsten alle RAL og NCS-farver. Vær opmærksom på at især den hvide epoxy gyldner med tiden. Epoxy er ikke UV-stabilt og gyldner mest, hvor det får mest lys.

Det er let at male med vandig epoxymaling. De fleste kan selv male med epoxy.

Taber du fnug eller penselshår i malingen, er det vigtigt, at du fjerner dem inden malingen hærder. Tabte fnug og penselshår bliver skarpe når de er overtrukket med epoxy.

Bemærk at nuancen på 6 kgs sæt, kan afvige fra 12 kgs sæt, da disse ikke kommer fra samme batch. Vi anbefaler derfor, at der primes med det lille sæt og færdigmales med det store, når forbruget forventes at strække sig over 12 + 6 kg.

Fordele
Profloor vandig epoxymaling har god resistens mod alkali, mange syrer og olier.

Profloor epoxymaling er slidstærk og tåler megen gangtrafik og let, rullende last.
Diffusionsåben og væsketæt overflade. Z-værdi 14.

God vedhæftning til beton, træ, keramik, sten og udhærdede epoxylag. Men hæfter dårligt til plast/kunststof.

Flydebeton skal som udgangspunkt ikke slibes inden maling, da flydebeton er meget porøst, under en tynd overflade.
Hvis flydebeton slibes, skal den porefyldes med flydemørtel eller epoxybindemiddel, før maling med vandig epoxymaling.
Kontakt Preben, 40173266 for vejledning til behandling af flydebeton.


Forbrug:
Priming = ca. 0,15 kg/m² fortyndet vandig epoxy. Der fortyndes med 10% vand

1. Topcoat = ca. 0,20 kg/m² ufortyndet vandig epoxy.
2. Topcoat = ca. 0,20 kg/m² ufortyndet vandig epoxy

Blandingsforhold = 5 dele hærder (B) til 1 del base (A) efter vægt. Komponenterne skal vejes af. Det er vigtigt at overholde blandingsforholdet.

Potlife/Brugstid: Ca. 50 minutter. Bland kun den mængde der umiddelbart skal anvendes.

Der skal males mindst 2 lag for at opnå en ensartet, lukket og glat overflade. Samlet forbrug er minimum 350 g/m². Dertil vil der efterlades lidt i spanden og rullen.
1 sæt med 12 kg er normalt tilstrækkeligt, til nymaling af cirka 30 m².

Malerruller og pensler kasseres efter brug.

Sikkerhed:
Ved brug af epoxymaling skal du have overtræksdragt og handsker på.
Desuden bør du bruge engangsværktøj af god kvalitet.

Ved erhvervsmæssig brug, kræves epoxykursus.
Epoxy og vandig epoxy er allergifremkaldende ved hudkontakt.
Vandig epoxy afgiver ikke farlige dampe.
Vejledning og brugsanvisning: Sådan maler du med epoxy
FAQ om epoxy
Erhvervsmæssig brug af epoxyprodukter kræver epoxykursus.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H301 Giftig ved indtagelse.
H310 Livsfarlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer