Koncentreret rensemiddel til renhold af f.eks. belægninger, tage og facader.
Sælges kun til erhverv - sælges ikke til private.

Dunken indeholder 20 liter hvilket giver op til 1000 ltr sprøjteklart rensemiddel, afhængig af fortyndingsgrad.

Anvendes til rensning af tage og facader både inden malebehandling og til renhold af flisebelægninger, betonpladser, tage, facader m.m.

Kun til udendørs anvendelse.

For at opnå optimal virkningsgrad, skal underlagets og omgivelsernes temperatur være højere end 10°C.
Ved lavere temperaturer, virker produktet langsommere.

Stærkt koncentreret. Skal fortyndes mindst 1:25. Brugsopløsning normalt 1:50

Vær opmærksom på, at produktet, særligt i høje koncentrationer, kan korrodere/ætse metal og glas.

Er produktet anvendt i en koncentration højere end 2%, skal det behandlede emne afskylles inden malebehandling.

Sælges kun til erhverv - sælges ikke til private.

Sikkerhed:
UFI: RNMA-EVJX-E20H-RG6H
PR-nummer: 2361206
MAL-kode (1993): 00-4
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.