Epoxy vandbaseret - Profloor vandig Epoxymaling, 6 kg sæt

DKK 750,00
(DKK 600,00 ekskl. moms)
Profloor EW-Maling  er vandig epoxymaling i god kvalitet.

6 kg epoxymaling passer perfekt til de mindre opgaver, som forekommer i de fleste private hjem.  Såsom værksted, vaskerum eller baggangen, der skal have en maling, som er let at vedligeholde.

Vælg mellem hvid, lys grå (RAL 7038) eller mellemgrå (RAL 7042).

6 kg. epoxymaling rækker til at male 12-15 m² ved 2 påføringer eller ca. 25-30 m² ved 1 påføring. Vi anbefaler, at der altid males mindst to lag epoxymaling.

Kan du ikke finde den ønskede farve? Overvej da at købe vores EPW-maling med lang pot-life. Den kan købes tonet, i et væld af flotte RAL og NCS-farver.

Profloor EW-Maling er vandig epoxymaling i god kvalitet, som anvendes til behandling af bl.a. gulve at beton (flydebeton kræver særlig opmærksomhed), flydespartel, træ o.lign.

Epoxymaling er også velegnet til behandling af vægge hvor der ønskes en tæt og rengøringsvenlig overflade, såsom levnedsmiddelvirksomheder, steder med stor vandbelastning m.m.

Leveres i sæt med 6 kg. 5 kg B-komponent i spand og 1 kg A-komponent i dunk. I spanden (B) tilsættes dunken (A) og komponenterne og sammenblandes grundigt, umiddelbart inden brug.

Hvis der ikke blandes hele sæt, skal B-komponenten omrøres tl den er ensartet. Derefter afvejes ønsket mængde af begge komponenter.
Blandingsforholdet er 1 : 5 vægtdele. Der må IKKE doseres efter volume, komponenterne skal afvejes.
Brugstiden er ca. 60 min.

Ved sugende underlag anbefales fortynding med ca. 10 % vand ved 1 påføring.
Forbrug: 1. gang fortyndet ca. 0,15 kg/m². - 2. gang ufortyndet ca. 0,2 kg/m². - evt. 3. gang ufortyndet ca. 0,2 kg/m².

Slebet flydebeton skal, afhængig af type og tilstand, primes med EP-primer eller belægges med flydemørtel, inden maling med vandig epoxymaling.

Vil du have rigtig epoxybelægning, der tåler tung trafik og bildæk, så skal du bruge Profloor EP-primer og Profloor EP-SL.

Vejledning og brugsanvisning: Sådan maler du med epoxy
FAQ om epoxy
Erhvervsmæssig brug af epoxyprodukter kræver epoxykursus.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H301 Giftig ved indtagelse.
H310 Livsfarlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer