Profloor EP-SL, epoxybelægning, vælg farve/størrelse

DKK 3.062,50
(DKK 2.450,00 ekskl. moms)
Vælg variant for status
Profloor EP-SL er en pigmenteret epoxybelægning, der leveres i udvalgte populære farver:

RAL 9010, RAL 7035 , RAL 7038, RAL 7040 og RAL 7042.
EP-SL leveres i desuden i neutral base, der tones med ProFloor Farvepasta. Det giver mulighed for mange forskellige farver.

Specialfarver, som ikke findes i vorer standard færdigfarver eller standard tonepasta-farver,  kan bestilles i så små mængder som 5 kg farvepasta.
Kontakt os, hvis du ønsker en specialfarve.

Blandingsforhold: 4 : 1

20 kg/sæt.

Epoxygulve er utroligt populære, men også temmelig dyre at få udlagt af professionelle.

Har du hænderne skruet rigtigt på, kan du med en fornuftig og omhyggelig indsats, selv lave epoxybelægning i din garage, værksted, vaskerum eller bolig.

Epoxygulve er særdeles hårde og meget lette at vedligeholde.

Forbrug på epoxyprimet underlag er normalt 600-1000 g/m² afhængig af lagtykkelsen. Det er lettere at styre lagykkelsen, hvis der er drysset kvarts i primeren, så epoxyen kan trækkes af over sandkornene. Når der bruges en 0,3-0,6 mm kvarts er forbruget normalt ca. 800 gram/m². (Skridsikret resultat)

Minimumsforbrug for at sikre god sammenflydning ved anvendelse som selvnivellerende epoxybelægning (glat resultat), er 2-2,5 kg m2.

Er der tale om epoxyprimet og sandmættet underlag, kan forbruget være noget højere og er afhængig af hvor groft underlaget er.

Færdig lagtykkelse/Forbrug/m2
1,0 mm / 1,3 kg
1,5 mm / 2,0 kg
2,0 mm / 2,7 kg (udlægges ad to omgange)
2,5 mm / 3,0 kg (udlægges ad to omgange)
3,0 mm / 3,3 kg (udlægges ad to omgange)

Se farvekort på billedet nedenfor.

Blandingsforhold: 4 : 1 Epoxy blandes efter vægt og må ikke blandes efter volumen.

Profloor EP-SL anvendes som topcoat på epoxyprimet, sandmættet underlag og på epoxyprimet underlag uden sandmætning.

Epoxy-Topcoat - Profloor EP-SL, kan også anvendes som selvnivellerende belægning, der udlægges med tandspartel eller lagindikator.
Ved anvendelse i tykkere lag, kan fint kvartssand tilsættes blandingen.

Erhvervsmæssig brug af epoxyprodukter kræver epoxykursus.
Må jeg anvende epoxy som privatperson? Læs mere her.

Se vejledninger på datablade, for yderligere informationer.

Troubleshooting epoxybelægning

Sikkerhed Komp. A:
UFI: K2JA-7VV1-720P-W7QK
PR-nummer: 2428052
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q510
PR-nummer: 4408557
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger