Profloor EP-TL 650, klar epoxy topcoat

DKK 750,00
(DKK 600,00 ekskl. moms)
Profloor EP-TL 650 er et klart og særligt letflydende epoxybindemiddel (resin og hærder), der anvendes som klar topcoat / epoxylak.

Denne lak er en tykfilmslak. Det vil sige, at den er beregnet til anvendelse i laktykkelser fra 0,2-2 mm.
Profloor EP-TL 650 har gode egenskaber der inkluderer hurtig hærdning, tidlig resistens mod vand og kemikalier og en hård, ridsefast overflade, der er let at renholde.

Epoxylakken er to-komponent og leveres i to adskilte emballager. Umiddelbart før brug, sammenblandes komponenterne grundigt.
Vær omhyggelig med at overholde blandingsforhold og blandeanvisninger.

Blandingsforhold, 2 : 1 (blandes efter vægt, må aldrig blandes efter volumen)

Vil du lave epoxy med glimmer/metallic-effect? Køb glimmer her.

Epoxylak forstærker og understreger det naturlige farvespil i underlaget, ligesom vand på en tør sten.

Ridsefast - hårdhed >50 D efter 24 timer v. 20°C - >80 D efter 7 dage v. 20°C.

Stærkt sugende underlag skal primes med Profloor EP-Primer for at sikre ensartet mætning af underlaget. En uensartet mætning, kan være årsag til uens farvespil/farveindtryk fra underlaget.

Erhvervsmæssig brug af epoxyprodukter kræver epoxykursus.

Du må gerne anvende epoxyprodukter som privatperson? Læs eventuelt mere her.

Leveres i 3 størrelser:
3 kg sæt (1 spand, 1 dåse)
7,5 kg sæt (1 spand, 1 dunk)
15 kg sæt (1 spand og 1 dunk)
30 kg sæt (2 dunke)

Profloor EP-TL kan også anvendes  til indstøbning - casting. Casting uden misfarvning og bobler forudsætter, at indstøbning udføres i flere tynde lag (max. 2 mm ad gangen), så temperaturen holdes nede.

- Epoxy genererer varme under hærdning og for høj temperatur i hærdeprocessen, kan være årsag til accellereret hærdning og deraf følgende misfarvning.
Casting/støbning i tykker lag 3-20 mm ad gangen, bør udføres med Profloor EP Clear Cast, der er særligt udviklet til støbning.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: 01KA-TVFD-M204-5049
PR-nummer: 4088944
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 1200-U0CW-500S-Q52G
PR-nummer: 4088987
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.