Profloor EP-TL 650, klar epoxy topcoat

DKK 750,00
(DKK 600,00 ekskl. moms)
Profloor EP-TL 650 er et klart og særligt letflydende epoxybindemiddel (resin og hærder), der anvendes som klar topcoat / epoxylak.

Denne lak er en tykfilmslak. Det vil sige, at den er beregnet til anvendelse i laktykkelser fra 0,2-2 mm.
Profloor EP-TL 650 har gode egenskaber der inkluderer hurtig hærdning, tidlig resistens mod vand og kemikalier og en hård, ridsefast overflade, der er let at renholde.

Epoxylakken er to-komponent og leveres i to adskilte emballager. Umiddelbart før brug, sammenblandes komponenterne grundigt.
Vær omhyggelig med at overholde blandingsforhold og blandeanvisninger.

Blandingsforhold, 2 : 1 (blandes efter vægt, må aldrig blandes efter volumen)

Vil du lave epoxy med glimmer/metallic-effect? Køb glimmer her.

Epoxylak forstærker og understreger det naturlige farvespil i underlaget, ligesom vand på en tør sten.

Ridsefast - hårdhed >50 D efter 24 timer v. 20°C - >80 D efter 7 dage v. 20°C.

Stærkt sugende underlag skal primes med Profloor EP-Primer for at sikre ensartet mætning af underlaget. En uensartet mætning, kan være årsag til uens farvespil/farveindtryk fra underlaget.

Erhvervsmæssig brug af epoxyprodukter kræver epoxykursus.

Du må gerne anvende epoxyprodukter som privatperson? Læs eventuelt mere her.

Leveres i 3 størrelser:
3 kg sæt (1 spand, 1 dåse)
7,5 kg sæt (1 spand, 1 dunk)
15 kg sæt (1 spand og 1 dunk)
30 kg sæt (2 dunke)

Profloor EP-TL kan også anvendes  til indstøbning - casting. Casting uden misfarvning og bobler forudsætter, at indstøbning udføres i flere tynde lag (max. 2 mm ad gangen), så temperaturen holdes nede.

- Epoxy genererer varme under hærdning og for høj temperatur i hærdeprocessen, kan være årsag til accellereret hærdning og deraf følgende misfarvning.
Casting/støbning i tykker lag 3-20 mm ad gangen, bør udføres med Profloor EP Clear Cast, der er særligt udviklet til støbning.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: 01KA-TVFD-M204-5049
PR-nummer: 4088944
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 1200-U0CW-500S-Q52G
PR-nummer: 4088987
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger